سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه و فیریولوژی دام دانشگاه کشاورزی و منایع ط
سمیه رحیم نهال – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کشاورزی و من
هادی آلبومحسن – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد بوجارپور – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر سال، فصل و دوره شیردهی بر درصد و تولید چربی شیر توده گاومیش استان خوزستان از ۵۳۹۶۵ رکورد شیرطی سال های ۱۳۷۱ – ۱۳۸۸ استفاده گردید. فصل شیردهی اثر معنی داری روی درصد و تولید چربی داشت ( ۰۱ / P<0 ). فصل بهار با داشتن ۹۳ / ۶ درصد و فصل پاییز با داشتن ۲۹ / ۶ درصد بترتیب بیشترین و کمترین درصد چربی شیر تولیدی را در بین فصول مختلف دارا می باشند. درصد چربی و مقدار چربی شیر تولیدی روزانه تفاوت معن یداری بین سا لهای مختلف شیردهی دارد ( ۰۱ / P<0 ). بیشترین درصد چربی مربوط به شیر تولیدی سال ۷۳ با ۱۲ / ۷ درصد و کمترین درصد چربی شیر مربوط به سال ۷۱ با ۳۳ / ۵ درصد می باشد. دوره شیردهی اثر معنی داری بر درصد و تولید چربی شیر در گاومیش خوزستان دارد ( ۰۱ / P<0 ). گاومیش هایی که در دوره چهاردهم شیرواری بودند بیشترین ( ۵۳ / ۶ درصد) درصد چربی شیر را به خود اختصاص دادند. در کل می توان بیان نمود که درصد و تولید چربی شیر در گاومیش خوزستان تحت تأثیر سال شیردهی، فصل شیردهی و دوره شیردهی قرار دارد