سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید سنچولی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
نسیم رمضانزاده سرستی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
فرشید قادری فر – اعضای هیات علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا صادقی پور – عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گلستان

چکیده:

زوال یا پیری بذر یکی از عوامل کاهش دهنده قدرت بذر و محدود کننده جوانه زنی در بذر میباشد. شناسایی عوامل فیزیولژیکی تاثیر گذار بر زوال بذر بسیار با اهمیت میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر زوال بر شاخصهای جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در دو رقم پنبه صورت گرفت. ارقام مورد استفاده تمیشه و NO.200 بودند. ابتدا آزمون جوانه زنی استاندارد به منظور تعیین قوه نامیه روی ارقام پنبه صورت گرفت. سپس بذرها برای ایجاد قدرت متفاوت تحت آزمون زوال تسریع شده به مدت صفر، دو، چهار، شش و هشت روز در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ % قرار گرفتند. و سپس درصد و سرعت جوانه زنی در آنها اندازهگیری شد. برای تعیین اثر زوال، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در مراحل اولیه جوانه زنی بررسی شد. نتایج نشان داد که زوال موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی در دو رقم شد. رقم تمیشه با اعمال ۸ روز زوال درصد جوانه زنی بالاتری نسبت به رقم NO.200 داشت و از قدرت بذر بالاتری برخوردار بود. نتایج حاصل از اندازهگیری فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز نشان داد که زوال موجب کاهش فعالیت این آنزیم ها میشود و بذر های با قدرت کمتر، فعالیت آنزیمی کمتری را در مراحل اولیه جوانه زنی نسبت به بذر های شاهد نشان دادند