سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدامین مکوندی – مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
مهران عابدین زاده –
فروتن بهادری –

چکیده:

کندی رشد در ماههای اولیه و فاصله زیاد ردیف های کشت کشت باعث می گردد تا محیط مناسبی جهت رویش انواع علفهای هرز بهاره و پاییزه ایجاد گردد. به همین لحاظ در زراعتهایی مثل نیشکر در پاره ای اوقات نیاز به چندین بار سمپاشی جهت کنترل علفهایهرز می باشد این امر باعث کاهش محصول در اثر اختلال در فیزیولوژی نیشکر ناشی از مصرف بالای علفکشها میگردد. به منظور بهبود نتایج حاصل از سمپاشی پیش رویشی آزمایشی در کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر انجام شد. طبق نتایج بیشترین تراکم علف هرز با متوسط ۱۰۰ بوته به شاهد تعلق گرفت و در حالیکه در تیمارهای سمپاشی همراه با آب دوم تا زمان نمونه برداری هیچ بوته علف هرزی رویش نیافت و توانستند با برتری کامل نسبت به تیمارهای سمپاشی همراه با اولین آبیاری نتایج بهتری را بدست آورند. تیمارهای سمپاشی همراه با آب دوم نیز به علت ممانعت کامل از رویش علفهای هرز کنترل کاملاً موفقی را بدست آوردند که بواسطه عدم اعمال هزینه اضافی و یا افزایش میزان علفکش مصرفی نتیجه بسیار مناسبی است. بیشترین عملکرد نیز از تیمارهای سمپاشی قبل از آبیاری دوم بدست آمد و در نهایت تیمار شاهد با کمترین عملکرد در رده آخر قرار گرفت