سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرج سعدی ال کثیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عادل مدحج – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی حمدی شنگری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کاربرد علف کش های دو منظوره و همچنین زمان های مختلف استفاده از آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در شهرستان شوشتر بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد.تیمارها شامل، کاربرد نوع علف کش (آپیروس، توتال، شوالیه و آتلانتیس) و زمان های مختلف کاربرد آنها (ابتدای پنجه زنی و ابتدای ساقه رفتن) بودند. نتایج آزمایش نشان داد، اثر تیمار نوع علفکش و زمان مصرف علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد در سطح احتمال %۱ معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب، در تیمار علف کش توتال و شوالیه بدست آمد. زمان های مختلف کاربرد علف کش ها نشان داد که کاربرد علف کش در ابتدای پنجه زنی نتایج مطلوب تری در مقایسه با زمان کابرد آن در ابتدای ساقه رفتن داشت. نتایج همچنین نشان دادند در میان علف کش ها کاربرد علف کش توتال در ابتدای پنجه زنی در مقایسه با سایر تیمارها باعث افزایش معنی دار عملکرد و اجزای عملکرد گندم شد.