سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیه کرمی چمه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خو
سیدعطاءاله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خو
محمدرضا مرادی تلاوت – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

اثر زمان محلول پاشی آهن بر نسبت غلظت عناصر سدیم وپتاسیم گندم نان در شرایط تنش شوری، در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع تحقیقاتی رامین اهواز در سال زراعی ۹۱-۹۰مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل فاکتور اول آب آبیاری با ۴ سطح شوری )آب معمولی، ۳ ۶ و ۱ دسی زیمنس برمتر( و فاکتور دوم زمان محلول پاشی آهن با غلظت ثابت ۳ در هزار ) ۳ کیلوگرم سولفات آهن در هکتار( در ۴ سطح شاهد )بدونمحلول پاشی(، محلول پاشی در مرحله پنجه زنی، محلول پاشی در مرحله شکم خوش و محلول پاشی در مرحله شروع گرده افشانی وسنبله دهی بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری در تمام مراحل نسبت سدیم به پتاسیم به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین اثر زمان محلول پاشی آهن بر نسبت سدیم به پتاسیم در مراحل قبل از زرد شدن برگ ها تاثیر معنی ار، و در بقیهمراحل معنی دارنیوده است. بطور کلی نتایج نشان داد محلول پاشی آهن باعث کاهش اثرات شوری می شود و زمان محلول پاشی بر نسبت سدیم به پتاسیم تاثیر کمی داشته دارد.