سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

برهان سهرابی مشک آبادی – دکتری آبیاری و زهکشی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
داود فتحی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، محقق موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده:

آزمایشی جهت بررسی تاثیر زمان آبیاری به روش بارانی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشمآباد طی دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بر روی رقم سایاکرا انجام شد. بدین منظور چهار تیمار زمان آبیاری شامل آبیاری در حد فاصل زمانی ۶ الی ۹ صبح ((۱)T)، آبیاری در حد فاصل زمانی ۹ الی ۱۳ صبح ((۲)T)، آبیاری در حد فاصل زمانی ۱۴ الی ۲۰ عصر ((۳)T)، و آبیاری در حد فاصل زمانی ۲۰:۳۰ الی ۵ صبح ((۴)T) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف زمان آبیاری بر عملکرد وش، تعداد غوزه در بوته، تعداد شاخه زایا و راندمان مصرف آب معنیدار بود. بررسی مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بطورکلی مقدار این صفات در دو تیمار زمان آبیاری در حد فاصل زمانی ۲۰:۳۰ الی ۵ صبح ((۴)T) و آبیاری در حد فاصل زمانی ۶ الی ۹ صبح ((۱)T)، بیشتر از دو تیمار دیگر بوده است. بیشترین مقدار عملکرد محصول در تیمار زمان آبیاری در حد فاصل زمانی ۲۰:۳۰ الی ۵ صبح ((۴)T) با ۳۳۷۶ کیلوگرم در هکتار بود که البته این تیمار با تیمار آبیاری در حد فاصل زمانی ۶ الی ۹ صبح ((۱)T) با ۳۳۰۸ کیلوگرم در هکتار تفاوت معنیدار آماری نداشت. لذا با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق توصیه میشود تا عمل آبیاری به روش بارانی در شب و یا اوایل صبح صورت گیرد و از آبیاری در ساعات ظهر و بعد از ظهر اجتناب گردد.