سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر نیکبخت – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اختلاف مقادیر داده‌های تبخیر-تعرق و عمق آب آبیاری لازم برای گیاه ذرت دانه‌ای که از طریق مقادیر میانگین بلند مدت داده‌های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زنجان و داده‌های به‌هنگام ایستگاه خودکار هواشناسی دانشگاه زنجان بود. بدین منظور میانگین بلند مدت داده‌های روزانه ایستگاه سینوپتیک زنجان برای دوره آماری ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۷ و داده‌های میانگین روزانه ایستگاه خودکار دانشگاه زنجان در سال ۲۰۱۰ مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر میانگین روزانه داده‌های هواشناسی (به صورت روزانه)، اطلاعات گیاه و مشخصات فیزیکی خاک مزرعه دانشگاه وارد نرم‌افزار Cropwat 8.0 شد و داده‌های ET0، ETc، نیاز آبیاری به صورت دهه‌ای و داده‌های نیاز خالص آبیاری، نیاز ناخالص آبیاری به صورت مقدار در هر دور محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل، به جز در دو دهه آخر دوره رشد گیاه در بقیه دهه‌ها مقادیر ETc محاسبه شده از طریق داده‌های بلند مدت هواشناسی ایستگاه هواشناسی زنجان بیشتر از مقادیر داده‌های سال ۲۰۱۰ ایستگاه دانشگاه زنجان بود در این رابطه بیشترین مقدار در دهه ۳ تیر ماه و به اندازه ۰۶/۲ میلیمتر در روز (۳۶ درصد) محاسبه شد. هم‌چنین در صورت استفاده از داده‌های ایستگاه هواشناسی زنجان برای برنامه‌ریزی آبیاری در مزارع دانشگاه زنجان، در طول دوره رشد گیاه ذرت دانه‌ای حدود ۱۷۷۰ مترمکعب به هر هکتار آب بیشتری داده خواهد شد. این حالت علاوه بر برداشت بیش از اندازه از منابع آب منطقه، باعث صرف انرژی بیشتر و اتلاف آن خواهد شد