سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کسری معروفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر
مرتضی رضایی زاده ، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
سعید سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
فواد جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گندم، آزمایشی در پاییز ۱۳۸۹ به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم زرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس اجرا گردید که در ابتدا قوه نامیه بذور به روش آزمون تترازلیوم تعیین شد. عامل مورد بررسی شامل زمان های مختلف ۴ و ۸ ساعت) از طریق قرار دادن بذور در معرض آب مقطر بود. نتایج نشان داد که اثر هیدروپرایمینگ بر بنیه ، هیدروپرایمینگ ( ۰ گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان ۱ گرم) از هیدروپرایمینگ به مدت ۸ ساعت دست / ۱۲۸ )، درصد جوانه زنی( ۹۸ %) وزن خشک گیاهچه ( ۳۱ / بنیه گیاهچه ( ۳۸ آمدند. بنابراین می توان در زراعت گندم با استفاده از هیدروپرایمینگ به یک عملکرد قابل قبول دست یافت.