سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کف بند های افقی در پایین دست بسیاری از سازه های هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرند و آبشستگی ایجاد شده در پای کف بند میتواند سبب تخریب آن و همچنین سازه هیدرولیکی گردد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر زبری بر میزان آبشستگی پای کف بند، آزمایشها با سه زبری به ارتفاع های ۲میلیمتر، ۵میلیمتر و ۱ سانتیمتر و در اعداد فرو ۳٫۰۷ تا ۴٫۱۶ انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی در پای کف بند در زبری ۱سانتیمتر نسبت به زبری ۲میلیمتر ۸۴ درصد کاهش مییابد.