سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ
سعید ابریشمی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله اثر زاویه مهارها برروی تغییر شکل جانبی و نشست سطح زمین به کمک روش عددی و با استفاده از نرم افزار دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.درمدل عددی دیواره با المان دیوار، طول غیر گیردار مهارها با المان انکر گره به گره ، طول گیرداری مهارها با المان ژئوگریدو خاک توسط مدل پلاستیک موهر- کولمب شبیه سازی شده است. مراحل کامل گودبرداری شامل خاکبرداری، قراردادن مهارها و ایجاد نیروی پیش تنیدگی در آنها نیز مدلسازی شده است. سپس مدل عددی توسط داده های میدانی کالیبره گردیده و اثر زاویه مهارها بر روی تغییر شکل دیواره مورد بررسی قرار گرفته است