سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضان شیرعلی داورپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سعید شعبانلو – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در قوس ها جریان آب باعث رسوب گذاری در قوس داخلی و فرسایش قوس خارجی و تغییر مسیر می شوند. یکی از راههای کنترل این پدیده استفاده از صفحات مستغرق می باشد. با توجه به اینکه استفاده از صفحات مستغرق به منظور کنترل و کاهش آبشستگی قوس خارجی می باشد ولی لزوم دقت نظر در میزان آبشستگی دهانه خود صفحات وکنترل آن به منظور کاهش نشست و استفاده بهینه از آنان ضروری می باشد. یکی ز روشهای کنترل آبشستگی در اطراف دهانه صفحات مستغرق، تغییر زاویه آن نسبت به دیواره قوس خارج می باشد. به منظور بررسی اثر زاویه صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف آن یک مدل فیزیکی از جنس پلکسی گلاس با یک قوس ۱۸۰ا درجه و نحنای نسبی قوس Rc/B=4/67 شعاع مرکزی قوس ( Rc= وعرض کانال B= انجام شد. در این تحقیق با قرار دادن تعداد ۰۱ صفحه بصورت متوالی از جنس پلکسی گلاس با فاصله ثابت d/H=25ارتفاع صفحه از سطح رسوبات H ,d فاصله بین صفحات( در طول قوس با زاویه های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ و ۱ درجه نسبت به محور جریان، با طول ثابتL/H=3 طول صفحات L ارتفاع H/Y= 0.3 وY( عمق جریان( و عدد فرود۰/۲۸۶ آزمایش هایی انجام گرفت.