سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین سادات آذریان – کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران.
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – استاد، دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران.
معبود منشی رودسری – کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران.

چکیده:

در این تحقیق اثر زاویهی برخورد ذرات ساینده بر رفتار رفتگی–خوردگی آلیاژ آلومینیم ۵۰۵۲ در محلول ۳/۵درصد وزنیNaClحاوی ذرات سایندهی سیلیس مورد بررسی قرار گرفت. اندازهی ذرات ساینده در محدودهی ۵۰۰-۲۵۰μm و غلظت ذرات ۹۰ گرم بر لیتر بود. آزمونها توسط دستگاه جت رفتگی–خوردگی تحت سرعت برخورد ۶/۵متر بر ثانیهو در پنج زاویهی برخورد ۲۵ ،۳۵ ۴۵ و ۹۰ درجه انجام شد. با استفاده از روابط موجود، سهم هر یک از مکانیزمهای سایش بهدلیل برش و تغییر شکل پلاستیک محاسبه شد. نتایج آزمایشهای رفتگی-خوردگی نشان دهندهی وجود یک نرخ ماکزیمم در زاویهای در حدود ۳۰ درجه است. در این زاویه، مکانیزم سایش برشی بیشترین سهم را در تخریب سطح آلیاژ دارد. بررسی سطوح سایش نیز نشان داد که در زوایای نزدیک به ۳۰ و ۹۰ درجه، مکانیزم غالب رفتگی به ترتیب برش و تغییر شکل پلاستیک است.