سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مولود عالیپور شهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد خودشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خودشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کرایی – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد خودشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی‌های متعدد نشان داده است که آب و املاح در نیم‌رخ خاک از طریق مسیرهای پر چیزی منتقل می‌شوند. مسیرهای پر چیزی راهی برای حرکت سریع آب و املاح الهی فعال خویش فراهم می‌کند در نتیجه آن امکان عبور مواد شیمیایی و در نهایت آلوده شدن آب‌های زیرزمینی وجود دارد. در این پژوهش تلاش بر آن بوده است تا اثر ریشه گیاه ذرت و انتقال املاح بررسی گردد. بدین منظور تعداد شش ستون خاک باغ بافت شن لومی با جرم ویژن ۴۸/۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب تهیه گردید. این پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز و در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ انجام شد. منحنی رخنه کلراید در دو حالت بود بدون حضور ریشه گیاه اندازه‌گیری و هدایت هیدرولیکی اشباع به روش بارش ثابت اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که حضور پیشه گیاه سبب افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک شد. همچنین مقایسه منحنی‌های صفر به رخنه ی کلراید در حضور ریشه گیاه دارای چولگی به سمت چپ و دنباله بلند بودند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌گردد در مطالعات انتقال املاح در خاک‌های کشاورزی نقش ریشه گیاه نیز لحاظ گردد.