سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا چیت ساز خویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده ه
سیدمحمدحسین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده ه
عباس کیان وش – استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز

چکیده:

سخت کاری القایی روشی است که طی آن لایه سخت مارتنزیت در سطح فولاد، بدون تغییر ترکیب شیمیایی و خواص مغزقطعه حاصل م یشود.گفته م یشود که نوع ماده اولیه و ساختار آن عامل مهم و تعیین کننده بر عملکرد این روش م یباشد. جهتبررسی تاثیر ریز ساختار و روش تولید قطعه اولیه بر کیفیت سطح و عمق نفوذ سختی طی فرایند سخت کاری القایی، ابتدا فرایندآهنگری بر روی فولادcf 53انجام گرفته و سپس سخت گردانی شد. تصاویر میکروسکوپی نشان م یدهد که در حالت آهنگری شده به طور نسبی میکروساختار همگن تر بوده و میزان نسبی پرلیت در آن کمتر است. در اثنای فرایند سخت کاری القایی، وجود ساختار ناهمگن تر در حالت خام باعث افزایش مارتنزیت تشکیل شده در مجاورت سطح و افزایش سختی سطح در این حالت می شود. میزان عمق نفوذ سختی در مفتول خام برابر ۴ میلی متر بوده که در مقایسه با عمق نفوذ سختی در نمونه آهنگری شده ( ۳ میلی متر)، بیشتر است که این امر ممکن است باعث افزایش میزان تردی در مغز نمونه گردد. همچنین میانگینسختی سطح در مقیاس میکرو در مفتول خام و مفتول آهنگری شده به ترتیب برابر ۵۲۴ و ۳۷۴ عدد سختی نوپ می باشد