سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه ارومیه
بهمن حسینی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه و پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه
مراد جعفری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
خدیجه جنگجو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

زوفا (Hyssopus officinalis L.) گیاهی علفی، چند ساله و متعلق به خانواده نعناعیان و از مهم ترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمار می رود. به منظور بررسی اثر ریزنمونه های مختلف بر باززایی مستقیم زوفا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و با استفاده از محیط کشت پایه MS انجام گردید. در این آزمایش از ریزنمونه های مختلف (گره، مریستم انتهایی، هیپوکوتیل و کوتیلدون) در محیط هورمونی با غلظت ۴/۴ میکرومولار BAP در ترکیب با ۱ میکرومولار IAA استفاده گردید. پس از گذشت ۶ هفته درصد باززایی هر کدام از تیمارها و نیز میانگین گیاهچه های باززا شده در هر تیمار محاسبه گردید. بیشترین میزان درصد باززایی (۸۳/۳۳درصد) در ریزنمونه مریستم انتهایی و کمترین باززایی (صفر درصد) در ریزنمونه هیپوکوتیل و کوتیلدون مشاهده گردید. هم چنین حداکثر میانگین باززایی (۳۳/۳۳ گیاهچه در هر ریزنمونه) در ریزنمونه گره و حداقل میانگین باززایی (صفر) گیاهچه در ریزنمونه هیپوکوتیل و کوتیلدون مشاهده گردید.