سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره خزایی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز –
هادی بابایی –
سمیرا بهروش –

چکیده:

از میان انواع آلاینده ها، فلزات سنگین بواسطه ویژگی هایی نظیر تجزیه پذیری، تجمع در بافتها، تأثیر بر زنجیره های غذایی و مقاومت به تغییرات بیولوژیکی در محیط زیست جزء سمی ترین و خطرناکترین آلاینده ها محسوب می گردند که امروزه سبب آسیب های بسیاری به اکوسیستم های آبی از جمله تالاب ها گشته اند. در مطالعه حاضر به بررسی غلظت فلزات سنگین Cd، Pb، Cu، Zn و Cr رسوبات سطحی تالاب انزلی پرداخته شده است. نمونه های رسوب توسط دستگاه نمونه گیر گرب جمع آوری شده و پس از انتقال به آزمایشگاه خشک گردیدند. سپس از هر نمونه دانه های با ابعاد ۰۶۳/۰، ۲۵/۰، ۱ و ۲ میلی متری انتخاب گردید تا اثر ریزدانه ها بر تجمع عناصر سنگین بررسی شود. هضم رسوبات توسط اسید نیتریک و کلریدریک بر روی حمام شن صورت پذیرفت. بطور کلی نتایج همبستگی بین پنج فلز مورد مطالعه با طبقات دانه بندی شده رسوبات نشان داده که ابعاد ریزدانه های رسوبات؛ بجز در ذرات ۰۶۳/۰ میلی متری؛ تأثیر قابل توجهی بر توزیع مکانی فلزات سنگین در منطقه نداشته و ایستگاه های مورد بررسی نیز غلظت های متفاوتی از عناصر سمی را دارا بوده اند و آلودگی به فلزات مذکور در برخی از ایستگاه ها مشاهده گردید