سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشا
مجید عزیزی – دانشیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین انصاری – استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور برر سی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ برشاخص های فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی در سال ۱۳۸۹ در مزر عه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری ( ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی محاسبه شده از تشت تبخیر کلاس A) و دو نوع مالچ ( پلاستیک سیاه، چیپس چوب) و شاهد بدون پوشش بود. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد وزن خشک بوته (۲۸/۱ gr) و بالاترین عملکرد اسانس (۶۰/۹۷ L/ha) در تیمار آبیاری سطح اول ( ۱۰۰ در صد نیاز آبی گیاه) به همراه کاربرد مالچ چیپس چوب بهدست آمد. از نظر عملکرد وزن خشک بوته و عملکرد اسانس در هکتار بین تیمارهای آبیاری به میزان ۱۰۰ در صد نیاز آبی به همراه مالچ چیپس چوب با تیمار آبیاری به میزان ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه و مالچ چیپس چوب اختلاف معنی داری وجود نداشت. بهترین تیمار در کاهش تنش آبی ناشی از کم آبیاری در بین دو نوع مالچ چیپس چوب و پلاستیک سیاه به کار رفته و بدون پوشش، مالچ چیپس چوب می باشد.