سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرحمید ابوطالبی – کارشناس ارشد زراعت
عبدالله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، ایران

چکیده:

این طرح به منظور بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد واجزاء عملکرد دانه سه واریته ذرت، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی خوی واقع در استان آذربایجان غربی در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه طرحبلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح آبیاریI1شاهد)،I و ۴ I3 ،I2که به ترتیببیانگر آبیاری پس از ۶۰ ۹۰۱۲۰ ۱۵۰ میل یمتر تبخیر و تعرق ذرت بود. کرت فرعی شامل سه واریته ذرت دندان اسبی SC Jeta و ۶۰۰ Maxima 524 ،۷۰۴ بود. در این آزمایش صفات مختلف واریتههای ذرت در مرحله رسیدگی کامل R6اندازه گیری و تجزیه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری و در نتیجه کاهش مصرف آب در چهار سطح آبیاری مورد مطالعه، صفاتی از قبیل وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف بلال و تعداد دانه در ردیف متأثر از مقدار آب مصرفی بوده و متناسب با کاهش مقدار آب مصرفی کاهش عملکرد داشتند