سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرحمید ابوطالبی – کارشناس ارشد زراعت
عبدالله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، ایران
امیر فیاض مقدم – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران
مرتضی قدیم زاده – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه سه واریته ذرت، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی خوی واقع در استان آذربایجان غربی اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح آبیاریI1شاهد)I و ۴ I3 ،I2که به ترتیب بیانگر آبیاری پس از ۱۲۰ ،۹۰ ،۶۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر و تعرق ذرت بود. کرت فرعی شامل سه واریته ذرت دندان اسبی SCJeta و ۶۰۰ Maxima 524 ،۷۰۴بود. در این آزمایش صفات مختلف واریتههای ذرت در مرحله شیریR3به عنوان علوفه اندازهگیری و تجزیه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری و در نتیجه کاهش مصرف آب در چهار سطح آبیاری مورد مطالعه، صفاتی از قبیل عملکرد بیولوژیک، وزن بلال، ارتفاع بوته وسطح برگ، متناسب با کاهش آب مصرفی، افت عملکرد داشتند. حداکثر کارآیی مصرف آب در تولید ماده خشک، در مرحلهR3به مقدار۳/۸۱کیلوگرم در متر مکعب آب متعلق به تیمار آبیاریI2و حداقل مقدار آن متعلق به تیمار آبیاریI1بود. لذا در صورت کمبود آب در منطقه میتوان با مبنا قرار دادن ۹۰ میلیمتر تبخیر و تعرق ذرت نسبت به آبیاری اقدام و عملکرد مطلوبی به دست آورد.