سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرحمید ابوطالبی – کارشناس ارشد زراعت
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه ایران

چکیده:

بهمنظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری برمقدار آب مصرفی کارایی مصرف آب و عملکرد علوفه سه واریته ذرت، آزمایشی در سال ۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی خوی واقع در استان آذربایجان غربی در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح آبیاری ، I1 شاهد، I4,I3,I2 که به ترتیب بیانگر ابیاری پس از ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر و تعرق ذرت بود کرت فرعی شامل سه واریته ذرت دندان اسبی Jeta 600 , maxima 524 , SC704 بود نتایج نشانداد که با افزایش دور آبیاری و درنتیجه کاهش مصرف آب در چهار سطح آبیاری مورد مطالعه صفاتی از قبیل وزنهزار دانه، تعداد دانه، در بلال، مقدار آب مصرفی و کارایی مصرف اب متاثر از مقدار آب مصرفی بود