سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه مهرزاد –

چکیده:

بررسی اثر روغن خالص میوه زیتون بررشد کلنی و تولید آفلاتوکسین درسویه های تولید کننده سم از گونه های آسپرژیلوس بوم زاد شمال ایران می باشد پلیت های ۵ سانتی متری از محیط ۲%CDME چابک آگار ۴LIT+10% دکستروز + ۵% مالت اکستراکت درغلظت های ۱و۳و۵و۱۰و۱۵ و ۲۰و۳۰و۴۰درصد از روغن خالص میوه زیتون تهیه گردید و از هر ۱۱ ایزوله با تولید حداکثر آفلاتوکسین درمحدوده رنج ۸۴۴/۴۱-۶۰۹/۲۰ ppb در۸ پلیت حاوی غلظت های مذکور مجموع ۸۸ پلیت کشت گردید تشخیص میزان Total aflatoxin تولید شده بروش الیزای مستقیم رقابتی انجام شد قارچهای ارزیابی شده دراین مطالعه شامل جدایه های آسپرژیلوس تولید کننده حداکثر سم آفلاتوکسین ۸۴۴/۴۱-۶۰۹/۲۰ pbb بودند درمقایسه ای که بین میانگین هفت گونه در B2B1آفلاتوکسین تولید شه درعصاره سلولی بدون روغن زیتون A آفلاتوکسین تولید شده در محیط کشت بدون روغن زیتون با ۱۰ و ۲۰و۳۰درصد آفلاتوکین تولید شده در محیط کشت با اعمال اثر روغن زیتون به عمل آمد مشخص شد درهمه گونه هابه استثنای A.ochraseus که کاهش را نشان میدهد افزایش معنی دار مشاهده می شود اختلاف رنج برای گونه های A.flavus A.wenteii A.spIV A.spIII A.fumigatus A.sojeh بترتیب شامل ۱۹/۴۱۴ و ۱۵/۹۶۶ و ۱۳/۳۵۳ و ۲/۱۷۷ و ۱/۹۶۱ و ۱/۵۷ppb و برای A.ochraseus با رنج ۶/۵۳۵ppb می باشد.