سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده فهیمان – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار گروه زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمدرضا چایی چی –
غلامعلی اکبری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار، در سال ۱۳۸۹ در کرج اجرا گردید. سطوح عامل اصلی شامل: آبیاری کامل (آبیاری در تمامی جویچه ها، IRN)، آبیاری یک درمیان متغیر (آبیاری در جویچه های متغیر، IRA) و آبیاری یک در میان ثابت (آبیاری در جویچه های ثابت، IRS) و سطوح عامل فرعی شامل: ذرت علوفه ای رقم ۷۰۴، سورگوم علوفه ای رقم پگاه و ارزن مرواریدی رقم نوتریفید بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر روش آبیاری بر هیچ یک از صفات معنی دار نشد. و اثر نوع گیاه بر شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته و نسبت برگ به ساقه در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل روش آبیاری و نوع گیاه بر عملکرد خشک در سطح پنج درصد معنی دار گردید و بیشترین عملکرد مربوط به ارزن نوتریفید در سیستم آبیاری کامل با ۶۸/۲۱ تن در هکتار و کمترین عملکرد خشک نیز مربوط به ارزن نوتریفید با ۲۶/۱۵ تن در هکتار بود. اثر متقابل بر صفات ارتفاع بوته و نسبت برگ به ساقه در سطح یک درصد معنی دار گردید. بیشترین ارتفاع مربوط به گیاه سورگوم در سیستم آبیاری یک در میان متغیر با ارتفاع ۵/۲۴۸ سانتی متر و گیاه ذرت در سیستم آبیاری کامل با ارتفاع ۱/۲۴۳ سانتی متر تعلق داشت. نسبت برگ به ساقه در گیاه ارزن در سیستم آبیاری یک در میان ثابت به میزان ۶۰۸/۰ و کمترین میزان نسبت برگ به ساقه مربوط به ذرت در سیستم آبیاری کامل به میزان ۳۸۳/۰ مشاهده گردید.