سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر حیدری زفره – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
علی فرهادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
عبدالکریم کاشی – استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

پیوند سبزی های میوه ای یک راهکار مؤثر در کنترل بیماری های خاکزاد است. این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات پایه های مختلف کدو و روش پیوند بر خصوصیات کیفی خیار گلخانه ای خسیب انجام پذیرفت. پنج پایه هیبرید بین گونه ای Cucurbita maxima × Cucurbita moschata (Azman RZ, Ferro RZ, ES152, ES101, RS841) و دو توده محلی کدوتنبل (C. maxima) و کدوحلوایی (C. moschata) به عنوان پایه استفاده شدند. پیوندک، خیارگلخانه ای رقم خسیب بود که با دو روش پیوند نیمانیم و حفره ای رأسی پیوند شدند. بعضی از صفات کیفی شامل ظاهر، عطر، طعم، تردی و پذیرش کلی میوه با آزمون حسی Multiple Comparison among Themselves Rank Method حاصل از این تحقیق نشان داد صفات کیفی بین گیاهان پیوندی و غیرپیوندی دارای تفاوت معنی دار بود. نتایج نشان داد که روش پیوند تأثیری بر صفات کیفی نداشت درحالیکه پایه های مختلف صفات کیفی را تحت تأثیر قرار دادند. پایه بر ظاهر و تردی میوه مؤثر بود و بهترین ظاهر در آزمون حسی در گیاهان شاهد و پیوندی بر پایه های کدوتنبل و ES152 و بیشترین تردی در پایه Ferro تشخیص داده شد درحالیکه میوه های گیاهان پیوندی روی پایه Azman مطلوب واقع نشدند. عطر و طعم میوه نیز تحت تأثیر قرار نگرفت. پذیرش کلی میوه نیز در مورد میوه های پایه Azman کمترین میزان بود و در دیگر تیمارها معمولی بود.