سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بنی اسدی – کارشناس ارشد زراعت و مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سیستم های خاکورزی و مدیریت بقایا بر عملکرد علوفه و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سالزراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل – مدیریت بقایای جو در سه سطح ۸ نصف بقایا ۲ حفظ بقایا ۸ جمع آوری بقایای جو به عنوان عامل اصلی و سیستم های – – -خاکورزی در سه سطح خاک ورزی معمول و رایج ۲ خاک ورزی حفاظتی و حداقل ۸ بدون خاکورزی به عنوان عامل – – – فرعی بودند. نتایج نشان داد که سیستم های خاکورزی تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، وزن خشک کل، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، طول بلال و عملکرد علوفه خشک داشت. سطوح بقایا در سطح احتمال ۵ درصد تأثیر معنی داری برتعداد دانه در بلال و طول بلال داشتندسیستم بدون خاکورزی بیشترین عملکرد علوفه خشک ۱۶/۵۶تن در هکتار را داشت و از بین سطوح بقایا، حفظ کامل بقایا بیشترین عملکرد علوفه خشک ۱۹/۶۶تن در هکتار را تولید کرد. به طور کلی نتایج حاکی از این است که حفظ بقایا و سیستم بدون خاکورزی بیشترین تأثیر را بر اجزای عملکرد ذرت داشته است