سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید ابراهیم دهقانیان – اعضای هیات علمی زرقان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش فنی
صادق افضلی نیا – اعضای هیات علمی زرقان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش فنی

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی باقی مانده از کشت قبل در روش آبیاری بارانی بر نفوذ آب د رخاک و وزن مخصوص ظاهری خاک ، رسوبت خاک قبل از آبیاری، عملکرد و کارایی مصرف آب در تناوب ذرت- گندم آزمایشی طی سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ در دشت مرو دشت اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه روش خاک ورزی کشت مستقیم (بی خاک ورزی)، خاک ورزی با خاک ورز مرکب (کم خاک ورز) و خاک ورزی مرسوم با باقی گذاشتن حداقل ۳۰ درصد بقایا و مقدار مصرف اب یکسان د رتمامی تیمارها بود. نتایج مشان داد عملکرد و کارایی مصرف آب در هر دو تیمار بی خاک ورزی و کم خاک ورزی نسبت به خاک ورزی مرسوم در ذرت به ترتیب ۳۵ و ۹ درصد کاهش و د رگندم ۲۸ و ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد. اختلاف درمتوسط سرعت نفوذ قبل از اجرای آزمایش و رد انتهای آزمایش و د رروش بی خاک ورزی و کم خاک ورزی نسبت به خاک ورزی مرسوم به ترتیب ۱۳۲ و ۱۶ درصد افزایش اتفاق افتاده است. اختلاف متوسط رطوبت خاک قبل از هر آبیاری در روش بی خاک ورزی در ذرت ۶% و در گندم ۲۰% افزایش و در کم خاک ورزی در ذرت ۳% و در گندم ۱۱% کاهش نسبت به خاک ورزی مرسوم نشان داد. مقایسه وزرن مخصوص ظاهری خاک اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان نداد.