سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
محراب مدهوشی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
میرمجید ذبیح زاده – استادیار گروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر امیدوار – استادگروه علوم و صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به کمبود منابع جنگلی و کاهش چوب آلات صنعتی در ایران و به دنبال تلاش برای یافتن جایگزین مناسب برای منابع جنگلی و در پی آن حفظ و احیای جنگلها ضایعات کشاورزی به عنوان یک منبع مناسب و فراوان الیاف سلولزی مورد توجه قرا رگرفته است در این پژوهش از الیاف کاه برنج به جای الیاف چوب در ساخت چند سازه چوب – پلاستیک استفاده شد و میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم چند سازه ها مورد بررسی قرارگرفت چندسازه ها با دو روش اختلاط خشک و مذاب ساخته شدند. از ۴۵ ، ۶۰ و ۷۵ درصد الیاف کاه برنج در ترکیب با پودر پروپیلن به همراه ۴ درصد سازگارکننده MAPP مالئیک انیدرید پلی پروپیلن درساخت چند سازه ها استفاده شد. ۶ تیمار درنظر گرفته شد و از هر تیمار ۶ نمونه تهیه شد جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه ها بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد.