سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی مهدی زاده کوزری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

دراین طرح یک تیمار در قالب روش خاک ورزی متداول منطقه و بقیه در قالب روشهای کم خاک ورزی انتخاب گردید که تیمارهای خاک ورزی عبارتند از: گاو آهن برگردان دار + دیسک سب روش متداول منطقه ، گاو آهن قلمی + دیسک سبک ، دیسک سنگین + رتیواتور و دوبار دیسک سنگین عمود برهم درنظر گرفته شد واینآزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید نتایج نشان داد روشهای خاک ورزی بر میانگین قطر وزنی خاکدانه ها برگردان شدن خاک عملکرد دانه شاخص برداشت اثر معنیداری داشت نهایتا تیمار ۴ با عملکرد ۵۱۴۰ کیلوگرم درهکتار اندازه مناسب کلوخه های خاک همراه با برگردان شدن ۵۰ درصد خاک هزینه و زمان انجام کار پایین نسبت به سایرتیمارها توصیه می گردد.