سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سیدمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نسرین سادات سیدمحمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تهران
مهدی متقی – دانشجوی دوره دکتری اصلاح نباتات
عصمت سرافراز – دانشجوی دوره دکتری زراعت، دانشگاه تهران

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی اثر رقم و زمان چین برداری بر عملکرد علوفه تر و خشک ارقام یونجه زراعی، در دو سال ۸۸ و ۸۹ درمرکز خدمات کشاورزی بخش باوی شهرستان اهواز، به شیوه اسپلیت پلات در زمان در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل ارقام بغدادی، مساسرسا، یزدی، بمی و نیک شهری بود و چهار زمان چین برداری، تیمارهای کرتهای فرعی درنظر گرفته شد. در نتیجه تجزیه واریانس، اثر رقم و چین برای صفات عملکرد علوفه تر و خشک بسیار معنی دار شد و اثر متقابل رقم در چین بر صفات عملکرد علوفه تر و خشک، در سطح یک درصد معنی داری گردید. بر اساس نتایج مقایسه های میانگین رقم مساسرسا با تولید ۲//۵۸تن در هکتار بیشترین و رقم یزدی با عملکرد ۱/۴۱۱ تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه خشک را تولید نمودند. از لحاظ علوفه تر، ارقام بغدادی و یزدی به ترتیب با۱۰/۶۷ و۶/۱۷تن در هکتار، بیشترین و کمترین تولید را دارا بودند. در مقایسه چین ها، چین سوم و چین اول با عملکرد ۲/۶۶ و۱/۴۴تن در هکتار، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک را دارا بودند.