سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روزبه مردان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه خاکشناسی

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم چغندرقند آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در منطقه میانه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل دوره های رقابت علف های هرز در ۶ سطح (رقابت تا مراحل ۴ برگی، ۶ برگی، ۸ برگی، ۱۰ برگی، رقابت تمام فصل علف های هرز و شاهد عاری از علف های هرز) و دو رقم چغندرقند ( رقم ۲۷۳ مونوژرم و رقم IC پلی ژرم) می باشد. نتایج نشان داد که صفات عملکرد ریشه، عملکرد قند، بیوماس گیاه زراعی، وزن خشک ریشه، طوقه و برگ و شاخص سطح برگ تحت تأثیر تیمارهای رقابت علف های هرز و رقم قرار گرفتند. در حالی که بیوماس و تراکم سلمه تره و تاج خروس و شاخص کلروفیل برگ تحت تأثیر رقم نبوده ولی اختلاف معنی داری در تیمارهای رقابت مشاهده گردید. در این بررسی بیشترین عملکرد ریشه با۶۰ تن در هکتار و عملکرد قند با رقم مونوژرم ۳/۱۱تن در هکتار بدست آمد که به ترتیب در مقایسه با تیمار رقابت تمام فصل علف های هرز ۶۰ و ۵/۸۱ درصد کاهش نشان داد. در مورد ارقام مورد مطالعه رقم مونوژرم نسبت به رقم پلی ژرم برتری داشت. در بررسی انجام شده تیمارهای کنترل علف های هرز در مراحل ۴و ۶ برگی در صفاتی نظیر عملکرد ریشه و عملکرد قند نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نشان نداند. میزان کاهش کلروفیل و شاخص سطح برگ در تیمار رقابت تمام فصل علف های هرز نسبت به شاهد به ترتیب ۳/۱۸و ۳۱ حاصل گردید.