سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ایمان حشمتی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

از دیدگاه حسابداری سود معیار مناسبی برای سنجش عملکر شرکتهاست و بالتبع بررسی ویژگی های سود وعوامل موثر بر آن نقش با اهمیتی در تحلیل وارزیابی رفتار آن دارد. لذا در این تحقیق، به بررسی رابطه ی شاخص رقابت چرخه ی عملیات، نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی و نوسانات فروش با ویژگی های سود از جمله نوسانات سود، کیفیت سود و مدیریت سود پرداخته شد. همچنین بازه ی زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۶- ۱۳۹۱ می باشد. نتایج به بررسی رابطه ی نوسانات سود به عنوان شاخص کیفیت سود با شاخص رقابت پرداخته شد. نتایج مانند مدل اول تحقیق بیانگر اثرات مثبت و معنادار شاخص رقابت چرخه ی بازیافت وجه نقد و انحراف معیار فروش بر کیفیت سود است. نتایج بیانگر اثرات منفی و معنادار شاخص رقابت بر مدیریت سود است . همچنین نتایج به دست آمده بیانگر اثرات مثبت و معنادار چرخه بازیافت وجه نقد و انحراف معیار فروش بر مدیریت سود است.