سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی محمد شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
آژنگ جاهدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
جهانبخش سوری – دانشجوی دکترای رشته اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت گشنیز و کنترل علفهای هرز، این آزمایش در سال ۹۱۱۹ در حومه شهرستان نهاوند درفالب آزمایش اسپلت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهاای اصالی آزمایش شامل سهروش آرایش کاشت )دستپاش، کاشت روی خطوط ۰۲ سانتیمتر و کاشت روی خطوط ۱۲ سانتیمتر( و تیمارهای فرعی با چهار سطح کنترل علف های هرز )بدون وجین ، استفاده از سم علف کش ترفلان ،استفاده از سم علف کش داکتال و دوبار وجین( در نظرگرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل آرایش کاشت و کنت رل علفهای هرز برای صفات ، تعاداد دانه در بوته وشاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار گردید و برای سایر صفات این اثر معنی دار نگردید. مقایساه میانگین اثرات متقابل روشهای مختلف کاشت و کنترل علفهای هرز به روش دانکن به استثنای وزن هزار دانه )میوه( که در جدول تجزیه واریانسمعنی دار نشده اند، گروه بندیهای متفاوتی را نشان داد. از اینرو مقایسات بین روشهای کنترل علفهای هرز به صورت در هر سطح ازآرایش کاشت و نیز مقایسات بین سطوح آرایش کاشت در روشهای کنترل علفهای هرز در این صفات به صورت جداگانه انجام پذیرفت. مقایسات به روش دانکن در تمامی صفات گروه بندیهای متفاوتی را نشان داد. در کاشت ردیفی نسبت به روش دستپاش تعداد دانه در بوته افزایش یافته، که به نوبه خود باعث افزایش عملکرد و تولید ماده خشک در بوته را سب شده اس ت، حالیاکه با افزایش تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه در کشت ردیفی کاهش یافته است