سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
پوریا دلاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است که به کمک تحلیل خطر احتمالاتی طیف طرح یکنواخت با دوره ی بازگشت ۴۷۵ سال برروی سطح خاک در شهر سنندج با استفاده از روشهای مختلف محاسبه و مورد مقایسه می گردد درروش اول سعی می شود با اصلاح کردن روابط کاهندگی موجود برای سنگ بستر روابط جدیدی برای سطح خاک تعیین گردد هدف اصلی این مقاله اثبات این روش و میزان کاربردی بودن آن است در روش دوم به کمک ضرایب تشدی موجود در دستورالعمل ها دامنه طیف شتاب در سنگ بستر به سطح خاک منتقل می گردد. دقت و درستی این دو روش با استفاده از معدود روابط کاهندگی موجود برای سطح خاک و میانگین گیری از آنها مورد مقایسه قرار میگردد. روش سوم و برروی خطاهای احتمالاتی بحث میش ود.