سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سالم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از ارکان مهم در اجرای کلیه پروژه های عمرانی و احداث تاسیسات و مؤلفه های آن، خاک مورد استفاده جهت بستر می باشد. نیاز روز افزون به خاک به عنوان اصل یترین مصالح در پروژ ههای عمرانی و عدم وجود خصوصیات کیفی و ژئوتکنیکی لازم در تمامی خاک ها، امروزه بهسازی خاک را با استفاده از مصالح و مواد افزودنی مورد توجه قرار داده است. مدول الاستیسیته نشانگر مقدار کرنش خاک در برابر مقدار مشخصی از تنش است. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، خاک در برابر تنش های وارده تغییر شکل کمتری خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی تاثیر رطوبت، تغییرات تراکم و افزودن ماسه بر مدول الاستیسیته خاک های رسی مسئله دار است. در این تحقیق نمون ههای خاک رسی تنها و خاک رسی با درصد اختلاط ماسه ۱۰ درصد و در رطوب تهای بهینه، دو ۹۵ و ۱۰۰ درصد مورد آزمایش تک محوری قرار گرفتند. در هر ، درصد کمتر، چهار درصد کمتر، دو درصد بیشتر و چهار درصد بیشتر و در تراکم های ۸۵ یک از این حالات با استفاده از منحنی های تنش-کرنش، مدول الاستیسیته خاک اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمایشها دلالت بر این دارد که با افزایش رطوبت مقدار مدول الاستیسیته خاک به شدت کاهش می یابد؛ به طوری که، مقدار این کاهش برای افزایش رطوبت از چهار درصد کمتر از رطوبت بهینه به رطوبت بهینه در حدود ۸۲ درصد است. همچنین بر اساس نتایج آزمایش ها مشخص گردید که خاک رسی ماسه ای با تراکم ۹۵ درصد تغییر شکل کمتری را نسبت به سایر تراکم ها به همراه خواهد داشت.