سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا بساطی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغر خلیفه – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
منیره حاجی آقایی کامرانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

خواص آئرودینامیکی عدس در سیستمهای بوجاری و انتقال توسط سیال هوا در ماشینهای کشاورزی و مهندسی فرآوری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ویژگیهای آئرودینامیکی عدس، سرعت حد آن میباشد. در این تحقیق نمونههای دو رقم عدس کیمیا و گچساران بر اساس ابعاد در سه گروه (ریز، متوسط و درشت) تفکیک شدند و سپس سرعت حد در ۵ سطح محتوای رطوبتی ۸ ، ۱۲ و ۱۶ و ۲۰ و ۲۵% w.b در سه گروه مورد نظر به صورت تئوری محاسبه شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم گچساران از بیشترین ۱۴/۰۵۳m/s و رقم کیمیا از کمترین ۱۲/۲۰m/s مقدار میانگین سرعت حد دانه برخوردارند. با تغییر محتوای رطوبت دانه از ۸ الی۲۵%w.b میانگین سرعت حد از ۱۲/۲۰ به ۱۳/۶۶۱m/s افزایش معنیداری داشت.