سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آل حسینی – کاشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
حمید توکلی پور – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
امید طلوعی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
وحید کیهانی – کارشناس ارشد

چکیده:

تعیین ویژگیهای فیزیکی محصولات کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین ها و تجهیزات انتقال درجه بندی فراوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق اثر رطوبت روی ویژگیهای فیزیکی دانه لوبیا بجنوری در ۴ سطح رطوبتی ۷ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۲ درصد برپایه وزن مرطوب مورد سنجش قرارگرفت کلیه ازمون ها در ۵ تکرار انجام شدند خواص فیزیکی دانه شامل ویژگیهای هندسی طول عرض ضخامت قطر متوسط حساسی و هندسی مساحت سطح رویه و سطح مقطع و ویژگیهای ثقلی حجم دانسیته توده دانسیته ذره وزن هزار دانه و تخلخل با افزایش رطوبت تعیین شد افزایش رطوبت موجب افزایش ضریب کرویت دانه ای لوبیا از ۰/۵۴ به ۰/۵۶ درصد گردید درعین حال دانسیته توده دانسیته ذره و تخلخل با افزایش رطوبت کاهش یافتند