سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
صدیقه شکربیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سرعت حد دانه یکی از ویژگیهای آئرودینامیکی دانه میباشد که در طراحی ماشینهای مربوط به انتقال، جداسازی مخلوطی از مواد نقش اساسی ایفا میکند. در این تحقیق این عامل در سه رقم شلتوک برنج (خزر، هاشمی و هیبرید بر حسب محتوای رطوبت دانه ( ۱۰و۱۴و۱۸و۲۲%w.b به روش تئوری محاسبه شد و سپس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم هاشمی و هیبرید بترتیب از بیشترین ۱۰/۸۳۲m/s و کمترین ۹/۸۱۶m/s مقدار میانگین سرعت حد دانه برخوردارند. با تغییر محتوای رطوبت دانه از ۱۰ الی ۲۲%w.b میانگین سرعت حداز ۹/۲۲۸m/s به ۱۱/۳۳۶m/s افزایش معنی داری داشت بیشترین مقدار میانگین سرعت حد ۱۲/۲۴۵m/s )در آزمایشاتی با رقم هاشمی با محتوای رطوبتی ۲۲%w.b و کمترین مقدار آن ۹/۱۲۸m/s) در حالتی بدست آمده است که آزمایشات با رقم خزر با محتوای رطوبتی ۱۰% w.b. انجام شده است.