سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق ارد
عبدالله گل محمدی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
ترحم مصری گندشمین – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

مشخصات مکانیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی ماشین های فراوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق خواص مکانیکی پسته، ( شامل : نیروی شکست، تغییر شکل نقطه شکست، انرژی شکست و چغرمگی) در شهریور ماه سال ۹۰ در آزمایشگاه خواص دانشگاه محقق اردبیلی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای خواص مکانیکی با انجام آزمایش بار گذاری شبه استاتیک به وسیله دستگاه ازمون بار گذاری مورد تعیین شد. طی آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر پارامترهای رطوبت ( در ۵ سطح : ۳۵ و ۳۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵% بر پایه تر)، سرعت بارگذاری ( در ۳ سطح: ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰mm min) و رقم ( در ۳ سطح : فندقی، بادامی و اکبری) بر روی خواص مکانیک پسته مورد بررسیقرار گرفت. نتایج نشان داد که هر ۳ فاکتور مورد مطالعه ( رقم، رطوبت و سرعت) تاثیر معنی داری بر نیروی شکست پسته داشتند، به طوری که با کاهش رطوبت مقدار نیروی شکست افزایش یافت. همچنین با افزایش سرعت بار گذاری از ۱۰ به ۳۰mm min، نیروی شکست افزایش یافت. بررسی اثر رطوبت و سرعت بارگذاری روی تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگی حای از تاثیر معنی دار این عوامل بر پارامترهای مذکور می باشد.