سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا صبوری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه م
عبدالله گل محمدی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

مشخصات فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فراوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی سه رقم متداول پسته (ارقام فندقی، بادامی و اکبری) شامل ابعاد اصلی، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، ضریب کرویت، مساحت سطح رویه، جرم، زاویه تخلیه و زاویه پرشدگی در پنج سطح رطوبتی ۳۵ و ۳۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵% بر پایه تر تعیین و اثر محتوای رطوبت محصول بر آنها در شهریور ماه سال ۹۰ در آزمایشگاه خواص دانشگاه محقق اردبیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش محتوای رطوبت محصول ابعاد اصلی، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، ضریب کرویت، مساحت سطح رویه ، جرم زاویه تخلیه و زاویه پرشدگی به طور معنی داری کاهش می یابد.