سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل عرارگاطع – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه

چکیده:

اثر محتوای رطوبتی در محدوده ۸/۱۶تا۷۶/۱۲% بر برخی خواص فیزیکی دانههای باقلا سبز بررسی گردید. حجم نمونهها با استفاده از روش جابجایی مایع و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار سطح مختلف با روش سطح شیبدار اندازهگیری شد. رابطه ریاضی بین پارامترهای اندازهگیری شده با محتوای رطوبتی نمونهها و همچنین رابطه بین حجم نمونهها با ابعاد آنها تعیین گردید. با بررسی دادههای بدست آمده معلوم شد که با افزایش محتوای رطوبتی از ۸/۱۶تا۷۶/۱۲% تمام پارامترهای اندازهگیری شده از جمله طول، عرض، ضخامت، سطح تصویر شده، میانگین قطر هندسی، کرویت، وزن هزار دانه و جرم واحد افزایش یافت. با افزایش محتوای رطوبتی در محدوده آزمایش، میزان تخلخل از۸۶/۵۸ به ۴۴/۳ درصد تنزل یافت ولی دانسیته دانه ای دانسیته توده بترتیب از ۰/۸۱۹ تا۱/۲۶گرم برسانتی متر مکعب ۰/۱۱تا۰/۵۴ گرم بر سانتیمترمکعب افزایش یافت. همچنین ضریب اصطکاک استاتیکی با افزایش محتوای رطوبتی برای سطوح مختلف افزایش یافت.