سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

هما سروش مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در تمامی جوامع، زنان روستایی به عنوان یک عامل مهم در نیل به اهداف توسعه روستایی مطرح بوده و در واقع نیمی از نیروی انسانی مورد نیاز توسعه روستایی میباشند. در این مطالعه به منظور بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت اقتصادی زنان روستایی، از الگوی کیفی لوجیت استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز در شهرستان همدان برای سال ۱۳۸۸ به روش پیمایشی با استفاده از روش کوکران تعداد ۲۵۶ نفر به روش انتساب متناسب طبقهای انتخاب گردید. همچنین برای این منظور، اثر متغیرهایی چون اختلاف سنی با همسر، میزان تحصیلات، میزان اعتماد به نفس، خوداثربخشی، احساس قدرت، نگرش جنسیتی، برنامههای ترویجی، میزان درآمد و پس انداز بر میزان مشارکت اقتصادی زنان روستایی تعیین شده است. در نهایت میزان خالص اثر، میزان کشش و اثر نهایی در هریک از متغیرها برآورد گردید. به عبارت دیگر به کمک آمارهی برآوردی کشش، مشخص شد که با افزایش یک درصدی در میزان هر یک از متغیرهای مورد بررسی، میزان احتمال مشارکت زنان روستایی چند درصد تغییر خواهد کرد. همچنین با توجه آمارهی برآوردی اثر نهایی، مشخص گردید که با تغییر یک واحدی در هر یک از متغیرها، احتمال مشارکت چه میزان تغییر خواهد کرد. در نهایت راهبردهای ترویجی متناسب با نتایج مطالعه جهت بهبود وضعیت مشارکت زنان روستایی ارائه گردید