سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید سعیدی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برخورد امواج منظم و نامنظم دریا با سازه های شناور مجاور دیوارهای ساخلی و یا اسکله ها در محدوده پراش خطی با استفاده از روش پانل مورد بررسی قرار گرفته است. از محسنات روش پانل اینست که محدودیتی روی نحوه قرارگیری حجم نسبت به ساحل و زاویه پیشروی موج نسبت به جسم و ساحل نمی گذارد. مسئله به عنوان مثال برای یک بارج شناور و امواج منظم بدون وجود دیوار ساحلی حل شده و با نتایج تجربی مقایسه شده که انطباق خوبی را نشان می دهد. اثر امواج نامنظم در قالب طیف های مرسوم تحلیل شده است. نتایج، تأثیر قابل توجه دیوار ساحلی به ویژه در حرکت و نیروی سرج را نشان می دهد. ضریب انعکاس دیوار از حل امواج بر دیواره تنها به دست آمده و نتایج با نتایج ناشی از اعمال پارامتر تقویت مبتنی بر ضریب انعکاس دیوار مقایسه شده است.