سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میترا محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی
هما محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی

چکیده:

برای تعیین توان دگرآسیبی سویا بر روی علف هرز قیاق، مطالعات زیست سنجی عصاره بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک سویا بر جوانه زنی علف هرز مذکور در گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. بذور سویا رقم سحر برای مدت یک ماه در محیط گلخانه کشت گردید، سپس از بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک شده آن عصاره آبی تهیه شود .در یک آزمایش تصادفی در چهار تکرار، تاثیر عصاره های فوق بر جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه قیاق مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عصاره اندامهای هوایی و زمینی خشک شده بر جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه معنی دار بود در حالی که عصاره های اندام هوایی و زمینی تازه در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر فاکتورهای اندازه گیری شده نداشتند.