سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر دگرآسیبی (آللوپاتی) عصاره آبی اندامهای هوایی گیاه گاوپنبهAbutilon theophrasti بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقهچه و وزن تر و خشک کلزا Brassica napus L.) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی CRD با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی در سال ١٣٨٩ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گردید شامل شاهد، ٢۵% و ۵۰% ، ۷۵% و ۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی گاوپنبه بود. جوانهزنی کلزا تحت تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی گاوپنبه قرار گرفت P<1% بررسی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، درصد و سرعت جوانهزنی کاهش مییابد؛ به طوری که بیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانهزنی به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و ١٠٠ % غلظت عصاره بود. همچنین افزایش درصد غلظت عصاره باعث کاهش در میزان رشد ساقهچه و ریشهچه کلزا گردید کلیه نتایج به وسیله نرم افزارSAS و بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند