سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یزدان امیری پریان، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

چکیده:

به منطور بررسی اثر دوزهای مختلف علف کش به چند روش،در کنترل علفهای هرز زراعت لوبیا، آزمایشی در سال زراعی ۸۹ در مزرعه امیری در کرمانشاه با طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۱ تیمار در ۴ تکرار بر روی لوبیا قرمز رقم گلی انجام شد. بیشترین ۱ لیتر در هکتار آب مصرف و شاهد بدون وجین بدست آمد و بالاترین راندمان کاهش وزن / وزن خشک علف هرز از تیمارهای ۵ ۲ لیتر در هکتار آب مصرف حاصل شد. نتایج نشان / ۲ لیتر در هکتار خاک مصرف و تیمار ۵ / خشک علف هرز، از تیمارهای ۲ و ۵ ۲ لیتر آب مصرف، نسبت به بقیه تیمارها، دارای کمترین تعداد علف / ۲ و ۲ لیتر خاک مصرف و ۵ / داد که، به ترتیب تیمارهای ۵ ۲ لیتر در هکتار خاک مصرف، نسبت به بقیه بیشترین عملکرد دانه / هرز بوده و کنترل بهتری داشته است.در نتیجه تیمارهای ۲ و ۵ را در هکتار به خود اختصاص داده اند.