سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
محمد حسن سرایلو – استادیار، گروه حشرهشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید غنی نیا – استادیار، گروه حشرهشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
لطیف صالحی – دانشیار، مرکز تحقیقات حشرهشناسی دانشگاه آدلاید

چکیده:

بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella یکی از آفات مهم و خسارت‌های سیب‌زمینی در اکثر مناطق گرمسیری و نیمه گرم سیر دنیا و ازجمله کشور ایران می‌باشد. اثر دور کنندگی اسانس و پودر سه گیاه آویشن شیرازی Zattaria multiflora ، مورد Mrytus caminus و گل پر (Heraclum persicum بر بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller به کمک دستگاه بویایی سنج چهار بازویی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش آبادان و مشاهده مختلف برای هر یک از اسانس پاپ و پودرهای گیاهان انجام گرفت . اسانس گیاهان به کمک دستگاه کلوینچر و به روش تقطیر با قاب مقطع استخراج گردید . نتایج نشان داد تمام گیاهان دارای فعالیت دور رانندگی هستند. اساس گیاه آویشن شیرازی با میزان شاخص دستیابی ۱- و ۰،۸۵ برای دو شاهد بالاترین دور کنندگی را از خود نشان داد. در دو آزمایش دیگر بد و نه شاهد مختلف مربوط به اثر پودر گیاهان، پودر گیاهان گل پر با شاخصه دستیابی ۰،۵ – و ۰،۶ – با دور کنندگی بالاتری نسبت به دو گیاه دیگر مشاهده شد. لذا از نتایج تحقیق چنین برمی‌آید که اسانس و پودر هر سه کی یف پتانسیل بالا در برنامه کنترل و مدیریت این آفت دارد .