سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی صلحی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
نبی اله نعمتی – عضو هیئت علمی(دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری و تنش بر میزان روغن در ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در مزرعه دانشکده کشاورزی ورامین، در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و در سه سطح دور آبیاری شامل I3= و ۱۵ I2= و ۱۱ I1=7 روز یکبار به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقمV4=J.K و V3=L17 ،V2=M7 ،V1=Kelark به عنوان فاکتور فرعی اجرا گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که دور آبیاری(تنش) تاثیر قابل توجهی در میزان روغن و صفات ریخت شناسی و عملکرد دانه داشت. به طوری که با افزایش زمان دور آبیاری(تنش) سبب کاهش درصد روغن ، عملکرد روغن ، عملکرد دانه و ارتفاعگیاه گردید. بیشترین درصد روغن در رقمJk به میزان ۱۶٫۵۶ درصد از دور آبیاری اول ( ۷ روز یکبار) و کمترین درصد روغن در رقمM7به میزان ۱۴٫۷۹ درصد از دور آبیاری سوم ( ۱۵ روز یکبار) بدست آمد.مقایسه ارقام نشان داد که رقمM7 از تعداد غلاف در گیاه، بیشتری برخوردار بود اما وزن هزار دانه رقمJk بیش از M7بود.همچنین بیشترین مقدار عملکرد روغن در رقمJkبه میزان ۷۷۵٫۸۳کیلوگرم در هکتار از دور آبیاری اول ( ۷ روز یکبار) و کمترین مقدار عملکرد روغن در رقم کلارک به میزان ۴۶۹٫۶۰ کیلوگرم درهکتار از دور آبیاری سوم ( ۱۵ روز یکبار) بدست آمد. براساس نتایج بدست آمده در شرایط آب و هوایی منطقه ورامین در صورتی که ازدور آبیاری اول و از رقمJkجهت کشت استفاده گردد بالاترین درصد روغن و عملکرد محصول حاصل می شود