سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی – کارشناس ارشد علوم دامی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
احمد زارع شحنه – استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر دوره شیردهی و میزان تولید شیر بر صفات تولید مثلی (شامل تولید شیر، تع داد روزهای آبستنی، مدت خشکی، فاصله زایش، تعداد روزهای باز، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش در گله های بالای ۵۰ راس گاو هلشتاین استان مازندران انجام شد . بدین منظور از اطلاعات و داده های ثبت شده در گله های صنعتی و معاونت امور دام استفاده شد. داده های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که دوره شیردهی و میزان تولید شیر اثر معنی داری بر صفات تولید مثلی گله های تحت بررسی داشته است (۰/۰۵>P)