سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صبوری – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوو
زهرا رحمانی – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوو

چکیده:

به منظور بررسی اثر دما و پتانسیل اسمزی بر مولفه های جوانه زنی د رگلرنگ ، تاثیر هفت رژیم دمایی ( ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۰ درجه سانتیگراد) و نه پتانسیل اسمزی ( صفر و ۳- و ۴- و ۶- و ۹- و۱۲- و ۱۵- و ۱۸- و ۲۱- بار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد برسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که دما و پتانسیل اسمزی بر حداکثر جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، D10 و D50 و D90 تاثیر معنی داری دارند. در کلیه دماها با کاهش پتانسیل اسمزی، حداکثر جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. حساسیت حداکثر جوانه زنی نسبت به دما و پتانسیل اسمزی بیشتر از سرعت جوانه زنی بود. همچنین حساسیت سرعت جوانه زنی نسبت به دما بیشتر از پتانسیل اسمزی بود.