سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم کمالیان مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ش
احمد غضنفری مقدم – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

نخودچی از طریق فرآیندهای مختلفی اعم از حرارت دادن، سرد کردن و مرطوب نمودن دانه های نخود تهیه می شود. درابتدا نخودها به منظور نرم شدن پوسته، حرارت داده می شوند. در این پژوهش، اثر دما و مدت زمان پیشگرمی بر مقاومت در برابر شکست دانه نخود، شامل نر یوی شکست و انرژی شکست توسط دانه، تحت بارگذاری شبهاستاتیک بررسی شد. دانههای نخود در محتوای رطوبتی اوله ی ۶٫۸۴ درصد بر پا ه ی خشک، نرخ بارگذاری ۵ میلم یتر بر دقق یه و در جهت بار ذ گاری از رو (راستای لپه)، در ۴ سطح دمایی ۷۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ دره سانتی گراد و در ۴ سطح زمانی ۵ و ۱۵ و ۲۵ و ۳۵ دقیقه تحت آزمون فشاری شبه استاتیک قرار گرفتند. سپس، داده ها به صورت آزمایش فاکتوریل تجزیه وار ان یس شدند. در صورت معنیدار بودن آزمون F، مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دما و مدت زمان پیشگرمی، مقاد ر ی نر یو و انرژی شکست کاهش می اب ید. همچنین هم دما و هم مدتزمان پیشگرمی، نیروی شکست و انرژی شکست دانه نخود را ه بطور معنی داری تحت تأثیر قرار میدهند. در حالیکه اثر متقابل این دو معنی دار نمیباشد (۰٫۰۱>p). همچنین بهترین شرایط پیشگرمی، دمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه تعیین شد.