سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مجید عالیمقام – دانشجوی کارشناسی زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات متقابل دما و شوری بر روی مولفه های جوانه زنی گیاه شاه افسر (Melilotus officinalis) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به اجرا در آمد. تیمارهای دمایی و شوری به ترتیب دارای سطوح ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد و ۰ و ۲- و ۴- و ۶- و ۸- و ۱۰- و ۱۲- بار بودند. با افزایش سطح شوری، درصد و سرعت جوانه زنی به صورت معنی داری کاهش یافت و دماهای کاردینال نیز با افزایش سطح شوری به صورت معنی داری تغییر کرد. بط.ریکه در تیمار شاهد دماهای کاردینال از دماهای ۱/۴- و ۱۸/۴۸ و ۳۴/۶ ( به ترتیب دمای پایه، دمای بهینه و دمای سقف) ، به دمای های ۵ و ۹/۵ و ۱۸/۲ و ۲۵ درجه سانتیگراد ( به ترتیب دمای پایه، دمای بهینه پایین ، دمای بمینه بالا و دمای سقف) در تیمار ۱۲- بار تغییر پیدا کرد.